مشخصات عمومی
مشخصات محل نمایندگی
مشخصات انبار
قرارداد بیمه دارد بلی خیر
پرسنل تحت اختیار
مدیریت
نفر
فنی/فروش
نفر
فنی/نصاب
نفر
مالی/حسابداری
نفر
ضمن تایید صحت مطالب فوق تقاضای اخذ نمایندگی فروش محصولات پرشین استونیت را دارم
Personal Details